locked Re: aanvulling ferrietmetingen


Jos PA0JOZ
 

Beste Ivo en meelezers,

Als je in mijn versie van het Matlab-script de zelfinductie van de lege test-jig op 0 zet (dus Lss = 0), dan zijn de berekende resultaten van de twee rekenmethodes bijna gelijk. Het belangrijkste verschil is dus inderdaad de compensatie voor de "nul"-zelfinductie.
In mijn geval wordt de zelfinductie bepaald door de middenpin van een lange SMA connector met een lengte van 17 mm en een diameter van 1.3mm in een kamer met een diameter van 42mm. Formule 3-9 uit het manual van de 16454A berekent daarvoor ongeveer 11 nH en dat is wat ik ook meet (gemeten met zowel de VNWA van DG8SAQ als met een PNA-X van Agilent).
Overigens is mijn test-jig vrij laag en is mijn middengeleider dus vrij kort en in dat geval wordt het ook nog belangrijk om het referentievlak van de kalibratie van de netwerkanalyzer op de goede plaats te leggen, maar dat is iets voor een heel andere discussie. In geval van twijfel is het dus goed om de nulwaarde te berekenen uit de mechanische afmetingen van de meetkamer volgens formule 3-9.

De natuurlijke logarithme in de formule 3-7 van het 16454A manual volgt uit de integraal van (1/r).dr en die integraal komt weer uit de integrale vorm van de wet van Gauss, één van de Maxwellse vergelijkingen.

73, Jos

Join rfseminar@groups.io to automatically receive all group messages.