Re: Polish Podhajcers request Jewish presence at Podhajce Reconciliation Meeting

julia
 

Hi Jeff, I would like to know more about meeting, and travel arrangements from Canada.
thanks Julia


--- On Mon, 1/30/12, JK wrote:

From: JK
Subject: [podhajce] Polish Podhajcers request Jewish presence at Podhajce Reconciliation Meeting
To: podhajce@...
Date: Monday, January 30, 2012, 9:11 PM

 

Hello All,
 
As you may know, along with the tragedy of Podhajce's Jewish community, the town's Polish community (perhaps 30-40% of the population?) was violently expelled by Ukrainian and Soviet forces after WW2. Eastern Poland lost both its Jewish minority and its larger Polish minority.
Ms. Dolinska (see her email below) represents a Polish Podhajce group and they visit Podhajce every year. I am asking all interested parties to participate in the annual meeting, as th Poles seek reconciliation with the Ukrainians.
 
Kindly read the translation of thour email conversation below and let me know if you are interested...please note the emails are in reverse order.
 
Regards,
Jeff Kellner
Vienna, Austria
 
Welcome!
 
I let myself write again to the Lord, though our contact - so unexpectedly established - just as quickly broke out in May last year.
Our page on Podhajec, actually TMZP page, there is already (or maybe - just) a half years, we have many visits from both the Polish, as well as from throughout the world. This shows that many people who were born in Podhajce or in various other places on earth podhajeckiej, wants at least in such a way "to" where they lived themselves, or their families - parents, grandparents or relatives. He keeps you know how it is!
This year, in June, for the fourth time, Mr. Richard Wojciechowski - Chairman TMZP - organizes the trip a great group of people from Polish to Podhajec. I know that the oldest member of this trip will be over ninety man - obviously born TAM. There will be lectures, meetings ...
I, too, last year I was on such a departure, and I must admit that my emotion was huge, to this day I remember what you went through then. This year - unfortunately - I can not go, but I think that this trip will be successful! The most important thing that - as recently wrote - there could come to "conciliation meeting" and that nations representing three cultures can come together for reconciliation!
 
Sincerely, Jolanta Dolińska
 
 
From: JK
Sent: Saturday, May 07, 2011 4:38 PM
To: Jolanta Dolińska Podhajce.pl
Subject: Re: Jolanta Greetings!
 
Hi Jolanta!

Thank you for your e-mail ... it's nice that this interest in mind for the city, including us in this.

There are a number of Jewish Americans (with the family of Podhajce) who are planning a trip to Podhajce. I think it would be a nice gesture to ask the mayor Podhajce to an event where Poles and Jews were able to meet people. Perhaps "reconciliation meeting".

You know, after all the bad things that have occurred in times of war, it is a noble thing to reconcile any bad feelings between the three cultures of prewar Galicia. politics and history of the region is so difficult for the Poles, Jews and Ukrainians get along, people with difficulty: "You shall love your neighbor" as the Bible calls us to do.

Please let me know what you think - have a nice week!
 
Jeff Kellner
Brno, CZ

--- On Thu, 5/5/11, Jolanta Dolińska Podhajce.pl wrote:


From: Jolanta Dolińska Podhajce.pl
Subject: Re: Jolanta Greetings!
">To: "JK"
Date: Tuesday, May 5, 2011, 6:54 PM


Welcome!

Thank you for the nice message that made me very happy. The document, which you write is unknown to us, complete still further, that on you tube there are several documents relating to the Borderlands. As already mentioned, we create a page about Podhajce, we hope so and we will be grateful for any form of cooperation and assistance!
I also have hope for further contact.
Sincerely, Jolanta Dolińska
 

--- On Mon, 1/30/12, Jolanta Dolińska Podhajce.pl wrote:

From: Jolanta Dolińska Podhajce.pl
Subject: Re: Pozdrowienia Jolanta!
To: "JK"
Date: Monday, January 30, 2012, 9:24 PM

Witam serdecznie!
 
Pozwoliłam sobie ponownie do Pana napisać, chociaż nasz kontakt – tak niespodziewanie nawiązany – równie szybko urwał się, w maju ubiegłego roku. 
Nasza strona dotycząca Podhajec, a właściwie strona TMZP, istnieje już(a może – dopiero) pół roku, mamy wiele odwiedzin zarówno z Polski, jak też i z całego świata. Świadczy to o tym, że wielu ludzi, którzy urodzili się w Podhajcach czy w różnych innych miejscowościach na ziemi podhajeckiej, chce przynajmniej w taki sposób “być” tam, gdzie mieszkali oni sami, bądź też ich rodziny – rodzice, dziadkowie czy też krewni.  Sam zresztą wiesz, jak to jest!
W tym roku, w czerwcu, już po raz czwarty, p. Ryszard Wojciechowski – przewodniczący TMZP – organizuje wyjazd wielkiej grupy ludzi z Polski do Podhajec. Wiem, że najstarszym uczestnikiem tego wyjazdu będzie ponad dziewięćdziesięcioletni mężczyzna – oczywiście urodzony TAM. Będą referaty, spotkania...
Ja także w ub. roku byłam na takim wyjeździe i muszę przyznać, że moje wzruszenie było ogromne, do dzisiaj wspominam to, co wówczas przeżyłam. W tym roku – niestety – pojechać nie mogę, ale myślę, że i ten wyjazd będzie pomyślny! Najważniejsze, aby – jak ostatnio pisałeś – mogło tam dojść do “spotkania pojednania” i aby narody reprezentujące 3 kultury mogły dojść ze sobą do pojednania!
 
Pozdrawiam serdecznie, Jolanta Dolińska
 
 
From: JK
Sent: Saturday, May 07, 2011 4:38 PM
Subject: Re: Pozdrowienia Jolanta!
 
Witam Jolanta!

Dziękuję za e-mail ... to miło, że do takie zainteresowanie pamiętać miasta, a tym nam w tym.

Istnieje kilka żydowskich Amerykanów (z rodziną z Podhajce), które planują wyjazd na Podhajcach. Myślę, że byłby to miły gest zwrócić się do burmistrza Podhajce, aby zdarzenie tam, gdzie Polacy i Żydzi mogli spotkać mieszkańców. Być może "spotkanie pojednania ".

Wiesz, po tych wszystkich złych rzeczy, które miały miejsce w czasach wojny, będzie to szlachetna rzecz pogodzenia żadnych złych uczuć między 3 kultur starej Galicji. polityki i historii regionu jest takie trudne dla Polaków, Żydów i Ukraińców się dogadać, ludzie z trudem: "Będziesz miłował bliźniego " jak Biblia wzywa nas do zrobienia.

Proszę dać mi znać, co cienkie - miłego tygodnia!
 
Jeff Kellner
Brno, CZ

--- On Thu, 5/5/11, Jolanta Dolińska Podhajce.pl wrote:

From: Jolanta Dolińska Podhajce.pl
Subject: Re: Pozdrowienia Jolanta!
To: "JK"
Date: Thursday, May 5, 2011, 6:54 PM

Witam serdecznie!

Dziękuję za miłą wiadomość, która mnie bardzo ucieszyła. Dokument, o którym Pan pisze jest nam znany, dopowiem jeszcze, że na you tube jest jeszcze kilka dokumentów dotyczących Kresów. Jak już pisaliśmy, tworzymy stronę o Podhajcach, liczymy więc i będziemy wdzięczni za każdą formę współpracy i pomocy!
Ja również mam  nadzieję na dalszy kontakt.
Pozdrawiam serdecznie, Jolanta DolińskaWelcome!

Thank you for your kind message, which made me very happy. The document, which
The Lord says we are known, dopowiem again that on you tube is still some
documents relating to the Borderlands. As already mentioned, we create a web page about
Podhajce, we hope so and we will be grateful for any form of cooperation and
Help!
I also hope for further contact.
Yours sincerely, Jolanta Dolińska

Join podhajce@groups.io to automatically receive all group messages.