Date   
google 快譯重新上架 By =?ISO-2022-JP?Q?=1B$B9b=4082=22=1B=28J?= · #2742 ·
google 快譯重新上架 By =?ISO-2022-JP?Q?=1B$B9b=4082=22=1B=28J?= · #2740 ·
google 快譯重新上架 By =?ISO-2022-JP?Q?=1B$B9b=4082=22=1B=28J?= · #2739 ·
google 快譯重新上架 By =?ISO-2022-JP?Q?=1B$B9b=4082=22=1B=28J?= · #2736 ·
線上OCR附加元件 By =?ISO-2022-JP?Q?=1B$B9b=4082=22=1B=28J?= · #2730 ·
線上OCR附加元件 By =?ISO-2022-JP?Q?=1B$B9b=4082=22=1B=28J?= · #2727 ·
網頁上的編輯器 By =?ISO-2022-JP?Q?=1B$B9b=4082=22=1B=28J?= · #2721 ·
網頁上的編輯器 By =?ISO-2022-JP?Q?=1B$B9b=4082=22=1B=28J?= · #2719 ·
怪怪的notepad++ By =?ISO-2022-JP?Q?=1B$B9b=4082=22=1B=28J?= · #2716 ·
BrailleExtender 快速切換點字輸出轉譯表 By =?ISO-2022-JP?Q?=1B$B9b=4082=22=1B=28J?= · #2714 ·
不是現在 By =?ISO-2022-JP?Q?=1B$B9b=4082=22=1B=28J?= · #2713 ·
BrailleExtender 快速切換點字輸出轉譯表 By =?ISO-2022-JP?Q?=1B$B9b=4082=22=1B=28J?= · #2702 ·
表情符號、特殊圖案等的點字定義方法 By =?ISO-2022-JP?Q?=1B$B9b=4082=22=1B=28J?= · #2701 ·
BrailleExtender 快速切換點字輸出轉譯表 By =?ISO-2022-JP?Q?=1B$B9b=4082=22=1B=28J?= · #2698 ·
關於 noback correct By =?ISO-2022-JP?Q?=1B$B9b=4082=22=1B=28J?= · #2692 ·
不是現在 By =?ISO-2022-JP?Q?=1B$B9b=4082=22=1B=28J?= · #2691 ·
不是現在 By =?ISO-2022-JP?Q?=1B$B9b=4082=22=1B=28J?= · #2690 ·
「中文(台灣)注音點字」轉譯表 能讓英文一級點字 顯示為二級點字嗎? By =?ISO-2022-JP?Q?=1B$B9b=4082=22=1B=28J?= · #2685 ·
抓到兇手了!(如何解決語音朗讀中文內容 遇到標點符號不停頓的問題) By =?ISO-2022-JP?Q?=1B$B9b=4082=22=1B=28J?= · #2683 ·
「中文(台灣)注音點字」轉譯表 能讓英文一級點字 顯示為二級點字嗎? By =?ISO-2022-JP?Q?=1B$B9b=4082=22=1B=28J?= · #2682 ·
41 - 60 of 676