Date   
破折號點字疑問 By =?ISO-2022-JP?Q?=1B$B9b=4082=22=1B=28J?= · #2387 ·
破折號點字疑問 By =?ISO-2022-JP?Q?=1B$B9b=4082=22=1B=28J?= · #2385 ·
zh-tw.ctb 修正意見 By =?ISO-2022-JP?Q?=1B$B9b=4082=22=1B=28J?= · #2382 ·
zh-tw.ctb 修正意見 By =?ISO-2022-JP?Q?=1B$B9b=4082=22=1B=28J?= · #2380 ·
zh-tw.ctb 修正意見 By =?ISO-2022-JP?Q?=1B$B9b=4082=22=1B=28J?= · #2378 ·
不好意思又來校正點字 By =?ISO-2022-JP?Q?=1B$B9b=4082=22=1B=28J?= · #2375 ·
點字校正 By =?ISO-2022-JP?Q?=1B$B9b=4082=22=1B=28J?= · #2374 ·
zh-tw.ctb 修正意見 By =?ISO-2022-JP?Q?=1B$B9b=4082=22=1B=28J?= · #2373 ·
如何只用「純文字」,隨時隨地打出漂亮的五線譜?(LilyPond) By =?ISO-2022-JP?Q?=1B$B9b=4082=22=1B=28J?= · #2370 ·
[NVDA addon] Remote Broadcast Support 基於 Remote Support 之上的擴充 - 提供遠端控制與遠端廣播功能 By =?ISO-2022-JP?Q?=1B$B9b=4082=22=1B=28J?= · #2367 ·
快打:自訂輸入法 By =?ISO-2022-JP?Q?=1B$B9b=4082=22=1B=28J?= · #2354 ·
快打:自訂輸入法 By =?ISO-2022-JP?Q?=1B$B9b=4082=22=1B=28J?= · #2350 ·
快打:自訂輸入法 By =?ISO-2022-JP?Q?=1B$B9b=4082=22=1B=28J?= · #2349 ·
快打:自訂輸入法 By =?ISO-2022-JP?Q?=1B$B9b=4082=22=1B=28J?= · #2347 ·
快打:自訂輸入法 By =?ISO-2022-JP?Q?=1B$B9b=4082=22=1B=28J?= · #2345 ·
快打:自訂輸入法 By =?ISO-2022-JP?Q?=1B$B9b=4082=22=1B=28J?= · #2343 ·
轉發:NVDA開發基礎教材 By =?ISO-2022-JP?Q?=1B$B9b=4082=22=1B=28J?= · #2341 ·
108 學年度學科能力測驗試題 數學考科 MathML 版 By =?ISO-2022-JP?Q?=1B$B9b=4082=22=1B=28J?= · #2323 ·
附加元件 BrowserNav 快速跳轉段落、字體及標籤 By =?ISO-2022-JP?Q?=1B$B9b=4082=22=1B=28J?= · #2313 ·
兩個問題請教大家 By =?ISO-2022-JP?Q?=1B$B9b=4082=22=1B=28J?= · #2311 ·
141 - 160 of 676