Re: aplombo #Esperanto


 

Laŭ Vikipedio ŝajne aplombo estas faktermino por dansarto: eo.wikipedia.org/wiki/Aplombo.
--
Frank Merla
FraLi.net/reciprok

Join frali@groups.io to automatically receive all group messages.