FW: הרשמה למסיק בשבת 29.10 בפרעו וקישור לטופס הרשמה


יעקב מנור
 

נא להפיץ

 

קואליציית המסיק

 

הודעה מקדימה והרשמה

למסיק זיתים בשבת 29.10.22

שיתקיים באדמות הכלואות של הכפר פרעון , נפת קלקיליה.

מוזמנות.ים להשתתף ולהפיץ ,

בהמשך נשלח הודעה עם כל הפרטים

Join {actleft@groups.io to automatically receive all group messages.