FW: מסיק 2022-קריאה למתנדבות-ים


יעקב מנור
 

נא להפיץ

 

קואליציית המסיק

 

שלום רב,

 

מצ"ב הודעה על פתיחת עונת המסיק 2022

ובקשה לתרומות לכיסוי ההוצאות להסעות,

 

מוזמנות/ים להצטרף למסיקים ולהפיץ בהפצה רחבה,

 

צוות המסיק

Join actleft@groups.io to automatically receive all group messages.