Re: Tektronix 475


Simon
 

I took a photo of the tube (see album)
Simon

Join TekScopes@groups.io to automatically receive all group messages.