Re: Tektronix 2230


Saroj Pradhan
 

Hi Raymond
Thank you for the information.
Saroj

Join TekScopes@groups.io to automatically receive all group messages.