Date   
Odd beep tone By John G8BPQ · #8881 ·
PiTNC 9K6 deviation and test commands By John G8BPQ · #8797 ·
PiTNC 9K6 deviation and test commands By John G8BPQ · #8795 ·
Raspberry Pi 3 + TNC-Pi Troubleshooting By John G8BPQ · #8792 ·
Raspberry Pi 3 + TNC-Pi Troubleshooting By John G8BPQ · #8789 ·
pi9k6 Winlink Pat ARDOP By John G8BPQ · #8783 ·
Raspberry Pi 3 + TNC-Pi Troubleshooting By John G8BPQ · #8778 ·
pi9k6 Winlink Pat ARDOP By John G8BPQ · #8773 ·
pi9k6 Winlink Pat ARDOP By John G8BPQ · #8769 ·
pi9k6 Winlink Pat ARDOP By John G8BPQ · #8766 ·
pi9k6 Winlink Pat ARDOP By John G8BPQ · #8763 ·
Linbpq nodes table By John G8BPQ · #8712 ·
ARDOP setup on Raspberry Pi By John G8BPQ · #8684 ·
You Can Now Run Windows 10 on the Raspberry Pi 3 By John G8BPQ · #8623 ·
A bit of progress By John G8BPQ · #8599 ·
A bit of progress By John G8BPQ · #8598 ·
reloading sm_teensy By John G8BPQ · #8581 ·
i2c TNC-Pi9K6 By John G8BPQ · #8579 ·
i2c TNC-Pi9K6 By John G8BPQ · #8574 ·
ARIM v2.4b1 with support for TNC-Pi9K6 now available By John G8BPQ · #8404 ·
61 - 80 of 441