Date   
WVCARC Etsy store By John G8BPQ · #13582 ·
Raspberry Pi 3 B+ failure to boot By John G8BPQ · #13195 ·
TNC-Pi9k6 firmware By John G8BPQ · #13068 ·
TNC-Pi By John G8BPQ · #12612 ·
PI Teensy TNC G8BPQ K2MJM v4 Issues By John G8BPQ · #12590 ·
Unable to compile By John G8BPQ · #12417 ·
TNC-Pi9k6 reset By John G8BPQ · #12167 ·
Dragon w/IC-7100 Icom Packet/ARDOP/Packet By John G8BPQ · #12093 ·
IC-7300 for ARDOP / WinLink with Pi4 By John G8BPQ · #12020 ·
Tnc-pi9k6 params By John G8BPQ · #11996 ·
9K6 TNC PCB layout and Teensy programming By John G8BPQ · #11993 ·
9K6 TNC PCB layout and Teensy programming By John G8BPQ · #11981 ·
Help with TNC-Pi9k6 serial0 in YAAC By John G8BPQ · #11942 ·
Moderation of this list By John G8BPQ · #11905 ·
locked Disabling Berkeley Open Infrastructure for Network Computing (BOINC) By John G8BPQ · #11899 ·
HamPi Question By John G8BPQ · #11641 ·
HamPi Question By John G8BPQ · #11639 ·
Tnc-x PI By John G8BPQ · #11545 ·
HamPi Problem: SDRPlay not working with GQRX By John G8BPQ · #11420 ·
RTC Confusion By John G8BPQ · #11298 ·
1 - 20 of 442