Date   
help with openntp or ntpd By John G8BPQ · #2257 ·
Problems with I2CKISS and TNC-Pi By John G8BPQ · #2288 ·
Problems with I2CKISS and TNC-Pi By John G8BPQ · #2294 ·
Problems with I2CKISS and TNC-Pi By John G8BPQ · #2295 ·
Problems with I2CKISS and TNC-Pi By John G8BPQ · #2298 ·
Problems with I2CKISS and TNC-Pi By John G8BPQ · #2303 ·
Problems with I2CKISS and TNC-Pi By John G8BPQ · #2312 ·
Problems with I2CKISS and TNC-Pi By John G8BPQ · #2321 ·
Problems with I2CKISS and TNC-Pi By John G8BPQ · #2334 ·
just plain ol'packet on RPI? By John G8BPQ · #2432 ·
tnc-pi -> kissmode tnc with jnos help By John G8BPQ · #2444 ·
Raspberry Pi what should I use it for By John G8BPQ · #2464 ·
TNC-PI on I2C By John G8BPQ · #2589 ·
View a headless RPi running DVAP + ircDDB + VNC By John G8BPQ · #2593 ·
poll failed: Input/output error -- TNC-PI on I2C By John G8BPQ · #2594 ·
TNC-PI Basic Test Procedure By John G8BPQ · #2603 ·
Multichannel decode fldigi By John G8BPQ · #2646 ·
Old noob By John G8BPQ · #2659 ·
Flidigi 3.21.78 By John G8BPQ · #2678 ·
Flidigi 3.21.78 By John G8BPQ · #2685 ·
121 - 140 of 442