Date   
TNC-Pi firmware - any updates? By John G8BPQ · #3503 ·
TNC-Pi firmware - any updates? By John G8BPQ · #3498 ·
WL2K setup By John G8BPQ · #3495 ·
tncpi and i2c By John G8BPQ · #3474 ·
HELP!!!!! ax25 setup issues By John G8BPQ · #3386 ·
HELP!!!!! ax25 setup issues By John G8BPQ · #3379 ·
BeagleboneBlack pitnc_getparams returns Com Open Failed By John G8BPQ · #3314 ·
TNC PI 300 baud ? By John G8BPQ · #3307 ·
What APRS for RPi TNC-Pi not needing X By John G8BPQ · #3175 ·
TNC-PI COMMANDS By John G8BPQ · #3109 ·
"TNC2-compatible" By John G8BPQ · #3108 ·
TNC-PI COMMANDS By John G8BPQ · #3096 ·
TNC-PI COMMANDS By John G8BPQ · #3086 ·
TNC-PI COMMANDS By John G8BPQ · #3079 ·
TNC-PI Help please By John G8BPQ · #3075 ·
New RPi Form factor By John G8BPQ · #3068 ·
FW: TNC-Pi By John G8BPQ · #3056 ·
step by step tnc-pi By John G8BPQ · #3044 ·
TNC-Pi By John G8BPQ · #3042 ·
step by step setup By John G8BPQ · #3035 ·
261 - 280 of 443