Date   
P3 display flashing on/off. By Nolan - KI5IO · #32980 ·
Issue with USB interface on K3S By Nolan - KI5IO · #32127 · Edited
FS: SP3 By Nolan - KI5IO · #29815 ·
FS: SP3 By Nolan - KI5IO · #29814 ·
Looking to upgrade By Nolan - KI5IO · #29790 ·
Erratic behavior of my K3 By Nolan - KI5IO · #29335 ·
Test - move to groups.io By Nolan - KI5IO · #29176 ·
Move to groups.io By Nolan - KI5IO · #29175 ·
A shameless plug for the SP3 By Nolan - KI5IO · #29032 ·
A shameless plug for the SP3 By Nolan - KI5IO · #29033 ·
K3S Low Level Noise on Receive By Nolan - KI5IO · #28712 ·
On CW By Nolan - KI5IO · #28639 ·
Problems with new KIO3B board install? By Nolan - KI5IO · #28439 ·
K3 Assembly order By Nolan - KI5IO · #28200 ·
K3 serial mumbers By Nolan - KI5IO · #27916 ·
CW REV By Nolan - KI5IO · #27461 ·
Audio Drop ... looking for additional suggestions? By Nolan - KI5IO · #27384 ·
K3S JT65 with WSJT-X Setup Instructions By Nolan - KI5IO · #26835 ·
K3 Mode Changes - Observation By Nolan - KI5IO · #26146 ·
New K3S: Connect USB, K3 Utility says "K3 Waiting for Firmware L By Nolan - KI5IO · #25568 ·
1 - 20 of 34