Topics

Web Uygulama Geliştirici

Ali dinckan
 

Merhaba,


A�a��da profilini payla�t���m �zelliklere sahip tak�m arkada�lar�na ihtiyac�m�z var.


Genel Nitelikler:


 • Bilgisayar, Elektrik, Elektronik, Haberle�me M�hendisli�i veya ilgili bir b�l�mden mezun,
 • ASP.NET, C#, SQL, HTML, DHTML, CSS, JavaScript, XML ve AJAX konular�nda  en az 2 y�l deneyimli,
 • Tercihen EXT.NET framework bilgisi olan,
 • Web standartlar� ve yayg�n kullan�lan web taray�c�lar ile uyumlu kod yazabilen,
 • B�y�k veya orta dereceli projelerin ba�lang�c�ndan sonuna kadar i�inde yer alm��,
 • Mobil uygulama yap�lar� konusunda geli�ime a��k,
 • Tercihen grafik tasar�m programlar� ile �al��ma yapabilen,
 • Teknoloji ve yenilikleri takip eden, ara�t�rmac�, ��renmeye ve geli�meye a��k,
 • Erkek adaylar i�in askerli�ini tamamlam�� veya en az 1 y�l tecilli,
 • Teknik dok�manlar� okuyup anlayabilecek derecede �ngilizce bilgisine sahip,
  ekip arkada�lar� aranmaktad�r

�� tan�m�: Yenilik�i bir web tabanl� yaz�l�m uygulama projesinde yaz�l�mc� veya yaz�l�m lideri olarak �al��mak.


�leti�im: Ali Din�kan, ali.dinckan@...


�yi �al��malar,
Ali Din�kan