Topics

biliþim teknolojileri risk yönetimi anketi

muratbulucu <muratbulucu@...>
 

Sevgili grup mensuplarý,

Ýþletmelerin biliþim sistemlerinde uyguladýklarý risk yönetimi çalýþmalarýnýn önemini belirlemek nedeniyle bir anket çalýþamasý düzenlenmiþtir. Bu yüzden aþaðýdaki link'i sizin ve Biliþimde çalýþan arkadaþlarýnýzýn yanýtlamasý çok önemli. Lütfen 4-5 dakika ayýrýp biliþim için çok önemli olan ancak iþletmelerce gerekli önemin verilmediði risk yönetimi durum deðerlendirmesinde bize yardýmcý olun.

Þimdiden teþekkürler.
Selamlar.

Murat Bulucu

anket aþagýdaki linktedir:

http://ITrisk.questionpro.com