Akademik çalýþma

emel.esen <emel.esen@...>
 

Sayýn Yetkili,

Biliþim sektörü çalýþanlarýna yönelik olarak gerçekleþtirmeyi arzu
ettiðimiz bir anket çalýþmamýz var, ancak bildiðiniz üzere bilimsel
çalýþmalar
ne yazýk ki ülkemizde yeterince desteklenmemekte veya
reddedilmektedir. Bu
sebeple çalýþanlarýn psikolojik sermayelerini tespit etmeye yönelik
gerçekleþtireceðimiz çalýþmamýz için desteðinizi rica ediyoruz,
Anketin uzun olmadýðý hususunu da özellikle belirtmek isterim.

Þimdiden yardýmlarýnýz için teþekkür ederim.

Saygýlarýmla

Dr. Emel ESEN

Yýldýz Teknik Üniversitesi, ÝÝBF Ýþletme Bölümü

http://www.surveey.com/SurveyStart.aspx?lang=1&surv=547e3689c39f485db5e3db3ff1616030

Join Bilisim-Internet@groups.io to automatically receive all group messages.